Kalite Politikası

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
KALİTE POLİTİKASI

Merkezimiz; 20/4/2013 tarih ve 28624 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bülent Ecevit Üniversitesi İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği’nde belirtilen amacı doğrultusunda, söz konusu yönetmelikte belirtilen faaliyet alanları kapsamında çalışmalarını sürdürmektedir.

Merkezimizin misyonu;  Üniversitemizin ilgili akademik birimlerinin iş birliğiyle, yurt içinde ve yurt dışında, işçi sağlığı ve iş güvenliği ile meslek hastalıklarıyla ilgili her alanda eğitim, bilimsel araştırma, klinik uygulama ve alan çalışmaları yapmak ve danışmanlık hizmeti vermektir. Vizyonumuz ise;  işçi sağlığı ve iş güvenliği ile meslek hastalıkları alanlarında; bilimsel araştırma projeleri hazırlayan ve ortak projeler yürüten, bilimsel etkinlikler düzenleyen, lisans ve lisansüstü eğitime katkıda bulunan, misyonu doğrultusunda yayınlar çıkaran, danışmanlık hizmeti veren,   hizmet içi eğitimler düzenleyen, işçi, işveren ve temsilcilerine yönelik eğitim programları gerçekleştiren, farklı kurum, kuruluş ve işyerlerinin işçi sağlığı ve iş güvenliğine yönelik taleplerini karşılayan, işçi sağlığı ve iş güvenliği alanında farkındalık oluşmasına ve bilinçlenilmesine katkıda bulunan öncü bir merkez olmaktır.

Merkezimiz; Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği, Bülent Ecevit Üniversitesi Kalite Güvencesi Yönergesi ve Bülent Ecevit Üniversitesi 2013-2017 Stratejik Planı’nda belirtilen temel ilkeler çerçevesinde, bireylere ve topluma kaliteli yeni hizmetler sunma, sunulmakta olan hizmetlerin kalitesini ise yükseltme çabalarını sürdürmektedir. Bu kapsamda; kalite değerlendirme ve güvencesi çalışmalarımızın düzenlenmesi ve yürütülmesi amacıyla bir Kalite Komisyonu kurmuştur.  Bir Başkan ve altı üyeden oluşan komisyonumuz;

  • stratejik planlarımızın hazırlanması,
  • iç kalite güvence sistemimizin kurulması ve işletilmesi,
  • kalite güvence sistemiyle ilgili göstergelerin tespit edilmesi,
  • faaliyetlerimizin ve hizmetlerimizin kalitesinin değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi,
  • merkezimizin performansının izlenmesi ve gelişiminin ölçülmesi,
  • ulaşılan sonuçların periyodik olarak gözden geçirilmesi,
  • sürekli iyileştirme eylem planımızın hazırlanması ve uygulanmasının denetlenmesi,

gibi konularda görev yapmaktadır. Bu süreçte; Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu üyelerimizle sık sık fikir alışverişinde bulunulmakta, paydaşlarımızdan eleştiri, görüş ve öneriler alınmakta, ayrıca, Merkezimize ulaşan talepler doğrultusunda hizmet yelpazemizin daha da genişletilmesine gayret edilmektedir.

Merkezimize bağlı olarak faaliyet gösteren Bülent Ecevit Üniversitesi İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitim Kurumu’nda İş Güvenliği Uzmanlığı eğitimi alan katılımcılarımız tarafından cevaplanan Eğitim Ortamını Değerlendirme Anketleri yönetim ve denetim kurullarımız tarafından dikkatle değerlendirilmekte, anketlerde belirtilen eleştiri ve öneriler, eğitim ortamlarımızın kalitesinin daha da iyileştilmesi çalışmalarımıza yön vermektedir. Bir diğer anketimiz olan Eğiticileri ve Dersleri Değerlendirme Anketleri’nden elde edilen veriler sayısal ve görsel hale getirilmekte, ilgili eğiticilerimizle paylaşılmakta ve kendilerinden, anketlerde belirtilen eleştiri, görüş ve öneriler doğrultusunda eğitim-öğretim faaliyetlerimizin kalitesini daha da iyileştirmeleri istenmektedir.

 

This entry was posted in Genel. Bookmark the permalink.